certyfikaty szkoła języka rosyjskiego

Kursy i egzaminy TRKI z języka rosyjskiego

Co to jest TRKI? Jakie są rodzaje poziomów i certyfikatów z egzaminów TRKI?

 • Jest to nazwa egzaminu po rosyjsku: ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОMУ (ТРКИ).
 • Przy Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej w 1995 r. powstało Centrum Państwowego Systemu Egzaminowania Języka Rosyjskiego dla cudzoziemców – Test of Russian as a Foreign Language. Zostały powołane ośrodki, które mają za zadanie opracowywanie testów, szkolenie egzaminatorów i propagowanie idei tego egzaminu na terenie Federacji Rosyjskiej i za granicą. Należą do nich między innymi Uniwersytet Państwowy w Petersburgu, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa i Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie.
 • Certyfikaty TRKI, wydawane cudzoziemcom, którzy zdadzą odpowiedni egzamin. Certyfikaty te posiadają status międzynarodowych, takich jak m.in.: OEFL (USA), UCLES (Anglia), Zertifikat Deutsh (Niemcy) czy DALF (Francja).
 • Centrum Testowania przy Ministerstwie Edukacji Federacji Rosyjskiej od 1997 roku jest członkiem ALTE.
 • Egzamin TRKI został opracowany w oparciu o wymogi wspólnej platformy ESOKJ (Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego).
 • Obecnie jest to bardzo popularny system certyfikacji znajomości j. rosyjskiego jako obcego (TRKI) na wszystkich poziomach (od A1 do C2). Jego certyfikaty zyskują uznanie na całym świecie (honorowane są również w Polsce).
 • Egzaminy państwowe z języka rosyjskiego zgodnie z wymogami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOJK) odbywają się na sześciu poziomach kompetencji komunikatywnej.

Nasza szkoła oferuje kursy, trwające 2 semestry, mające na celu przygotowanie do egzaminu na poziomie TRKI-III (czyli C1)

Do kogo jest adresowany certyfikat TRKI?

 • Certyfikat TRKI-I (odpowiednik B1) – do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe w Federacji Rosyjskiej lub podejmujących studia w ramach mobilności (np. wyjazd na semestr lub rok w ramach wymiany studenckiej). 1 września 2007 r. Rosja stała się pełnoprawnym członkiem Procesu Bolońskiego i zaczęła integrować się z europejską platformą usług oświatowych.
 • Do wszystkich studentów, którzy zgodnie z procesem Bolońskim, powinni okazać się znajomością języka na poziomie B2 (TRKI-II).
 • Do studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikat TRKI-II (B2) i wyżej (TRKI-III, TRKI-IV) został uznany przez Radę Certyfikacyjną Uniwersytetu Warszawskiego jako certyfikat zewnętrzny, na mocy którego można zaliczać egzamin z języka.
 • Do młodzieży, biznesmenów, a także tych osób, od których wymagane jest udokumentowanie znajomości języka rosyjskiego odpowiednim certyfikatem.

Rodzaje poziomów i certyfikatów z egzaminów TRKI

Pierwszy poziom certyfikacyjny TRKI-I (B1)

Pozytywne zdanie testu na tym poziomie świadczy o uzyskaniu średniego stopnia kompetencji komunikatywnej, który pozwala zapewnić główne potrzeby w zakresie komunikacji socjalno-społecznej i naukowo-zawodowej zgodnie z państwowym standardem. Certyfikat ten jest niezbędny przy ubieganiu się o przyjęcie na uczelnie FR (również w ramach stypendium).
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi 1500 słów. 

Drugi poziom certyfikacyjny TRKI-II (B2)

Pozytywne zdanie testu na tym poziomie świadczy o uzyskaniu znacznie wysokiego stopnia kompetencji komunikatywnej, który pozwala zapewnić potrzebę porozumiewania się we wszystkich sferach komunikacji społecznej, prowadzić działalność zawodową w tym języku jako specjalisty jednego z następujących kierunków: humanistycznego (z wyjątkiem filologicznego), inżynieryjno-technicznego, przyrodniczego i in. Certyfikat ten jest uznawany przez polskie uczelnie jako niezbędny dla uzyskania dyplomu licencjata lub magistra-absolwenta wyższej uczelni (z wyjątkiem licencjata lub magistra filologii rosyjskiej).
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi 2200 słów.

Trzeci poziom certyfikacyjny TRKI-III (C1)

Otrzymany certyfikat na tym poziomie jest świadectwem wysokiego poziomu kompetencji komunikatywnej we wszystkich sferach kontaktów życia społecznego i zawodowego w zakresie ogólnym. Wymagany jest od filologów, tłumaczy, redaktorów, dziennikarzy, dyplomatów i menedżerów prowadzących działalność w środowisku zawodowym rosyjskojęzycznym. Absolwent uczelni rosyjskiej (nie dotyczy magistrów filologii rosyjskiej) musi posiadać certyfikat ze znajomości języka rosyjskiego na tym poziomie.
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi 3000 słów.

Czwarty poziom certyfikacyjny TRKI-IV (C2)

Otrzymany certyfikat na tym poziomie jest świadectwem wysokiego poziomu kompetencji komunikatywnej we wszystkich sferach kontaktów życia społecznego i zawodowego w zakresie ogólnym, przybliżonym do naturalnego użytkownika języka. Wymagany jest od magistrów filologii rosyjskiej.
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi 4000 słów.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z 5 części ich zakres różni się w zależności od poziomu egzaminu:

1. Słownictwo i gramatyka (60 min.)
Test zamkniętego typu składa się z 165 pytań jednokrotnego wyboru. Sprawdzana jest znajomość reguł gramatycznych i zasobu słownictwa w ramach materiału gramatycznego i minimum leksykalnego poziomu TRKI-I (B1).
2. Czytanie (50 min.)
Test składa się z 3 tekstów o objętości 600-700 wyrazów i 20 pytań zamkniętego typu na zrozumienie treści przeczytanych tekstów. Są to teksty narracyjne z elementami opisu, autentyczne teksty informacyjne i teksty fabularne, zbudowane na podstawie materiału gramatycznego i minimum leksykalnego na poziomie TRKI-I (B1).
W czasie wykonywania tego zadania można korzystać ze słownika.
3. Rozumienie języka mówionego (ok. 30 min.)
Test składa się z 3 tekstów o charakterze monologu (ok. 600-800 słów) i 3 tekstów o charakterze dialogu (ok. 10-12 replik). Po wysłuchaniu tekstów należy odpowiedzieć na 32 pytania zamkniętego typu, których celem jest weryfikacja stopnia zrozumienia tekstów wysłuchanych.
4. Pisanie (60 min.)
Test składa się z dwóch zadań: pierwsze z nich ma charakter częściowo odtwórczy, należy streścić przeczytany tekst (ok. 600-800 słów, tematyka zwykłych sytuacji komunikacyjnych) w oparciu o wcześniej postawione pytania.
Drugie zadanie ma charakter twórczy i polega na zbudowaniu pisemnej wypowiedzi (ok. 20 zdań) na zadany temat i w oparciu o wcześniej postawione pytania w formie prywatnego listu. W czasie wykonywania tego zadania można korzystać ze słownika.
5. Mówienie (ok. 60 min.)
Test składa się z czterech zadań: pierwsze polega na udzieleniu spontanicznej odpowiedzi na replikę egzaminatora, drugie zaś – na rozpoczęciu rozmowy z egzaminatorem w oparciu o podane sytuacje komunikacyjne.
W trzecim zadaniu należy ustnie streścić przeczytany tekst na podstawie zadanych pytań i dodać własny komentarz do treści.
W zadaniu czwartym należy zbudować krótką i spójną wypowiedź (ok. 20 zdań) na zadany temat i w oparciu o wcześniej postawione pytania.
1. Słownictwo i gramatyka (90 min.)
Test typu zamkniętego składa się z 150 pytań jednokrotnego wyboru. Sprawdzana jest znajomość reguł gramatycznych i zasobu słownictwa w ramach materiału gramatycznego i minimum leksykalnego poziomu TRKI-II (B2).
2. Czytanie (60 min.)
Test składa się z 3 tekstów o objętości 1000-1200 wyrazów i 25 pytań zamkniętego typu na zrozumienie treści przeczytanych tekstów (teksty autentyczne z elementami opisu i oceny, teksty informacyjne oraz popularno-naukowe, zawierające materiał gramatyczny i minimum leksykalne dla poziomu TRKI-II (B2).
3. Rozumienie języka mówionego (35 min.)
Test składa się z tekstów o charakterze monologu (ok. 800-1000 słów) i 2 tekstów o charakterze dialogu (ok. 20-25 replik). Pierwsze trzy zadania polegają na udzieleniu odpowiedzi na temat treści, szczegółów, intencji komunikacyjnych rozmówcy i sytuacji komunikacyjnej w wysłuchanych tekstach (wypowiedź monologiczna, ogłoszenie radiowe, wiadomości radiowe). Dwa ostatnie zadania – to udzielenie odpowiedzi na temat treści, szczegółów, intencji komunikacyjnych interlokutorów i sytuacji komunikacyjnej w wysłuchanych i obejrzanych tekstach (scena z filmu oryginalnego, wywiad telewizyjny w oryginale).
4. Pisanie (55 min.)
Test składa się z trzech zadań: pierwsze z nich ma charakter częściowo odtwórczy, należy napisać list prywatny na podstawie zadanej sytuacji i zaprezentowanych ogłoszeń. Zadanie polega na wyborze właściwej informacji z przedstawionych ogłoszeń i przekazanie jej w formie rekomendacji. Drugie zadanie polega na napisaniu listu o charakterze oficjalnym (zamówienie, reklamacja, protest), a trzecie zadanie – to wypowiedź pisemna w formie listu prywatnego (ok. 100-150 wyrazów) na zadany temat i w oparciu o wcześniej postawione pytania.
5. Mówienie (ok. 45 min.)
Test składa się z sześciu zadań: pierwsze polega na udzieleniu spontanicznej odpowiedzi na replikę egzaminatora, zawierającej zaprzeczenie bądź wyrażenie antonimiczne w stosunku do replik egzaminatora.
Zadanie drugie polega na podtrzymaniu rozmowy z egzaminatorem w oparciu o usłyszane repliki.
W trzecim zadaniu należy wyrazić intencję komunikacyjną za pomocą intonacji.
W czwartym zadaniu należy opowiedzieć treść obejrzanego fragmentu filmu w oryginale.
Piąte zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z egzaminatorem na zadany temat. Natomiast piąte zadanie – to dyskusja na zaproponowany przez zdającego bądź przez egzaminatora temat z argumentowaniem, wyrażaniem swoich poglądów i ich obroną.
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi 4000 słów.

1. Słownictwo i gramatyka (90 min.)
Test typu zamkniętego składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru (sporadycznie należy samemu wpisać odpowiedni do kontekstu wyraz). Obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne: czasowniki dokonane i niedokonane, krótka i pełna forma przymiotników, styl publicystyczny, język prasy oraz słownictwo biznesowe, zdania bezokolicznikowe, przenośne znaczenie trybu rozkazującego, rząd czasowników, zdania złożone podrzędnie, właściwe zastosowanie przyimków, partykuł oraz spójników, imiesłowy przymiotnikowe oraz przysłówkowe w różnych czasach w stronie czynnej i biernej, paronimy, różnice znaczeniowe w zastosowaniu odmiennych przedrostków w czasownikach, idiomy, wyrazy wieloznaczne.
2. Czytanie (60 min.)
Test składa się z 4 tekstów i 25 pytań zamkniętego typu (większość z których to odpowiedzi prawda / fałsz), sprawdzające zrozumienie treści przeczytanych tekstów:

 • artykuł z prasy rosyjskiej (dziedziny: nauka, zdrowie, polityka, kultura)
 • wywiad (dopasowanie pytań dziennikarza do udzielonych odpowiedzi)
 • fragment tekstu urzędowo-biznesowego lub dokumentu państwowego (np. z Konstytucji Federacji Rosyjskiej, Kodeksu Pracy itp.)
 • fragment utworu literackiego z XIX w. (proza Puszkina, Gogola, Czechowa oraz innych poetów i pisarzy rosyjskich)
3. Rozumienie mowy (słuchanie i oglądanie) (35 min.)
Test składa się z 4 części:

 • dialog z filmu (do słuchania)
 • fragment z filmu (do oglądania)
 • monolog o mocnym przekazie (do słuchania)
 • wywiad ze znaną osobą ze sceny kulturalnej (do oglądania)

Wszystkie 25 zadań do tych części ma za zadanie nie tylko sprawdzenie zrozumienia treści, lecz w dużej mierze wyłapanie szczegółów, określanie intencji komunikacyjnej rozmówców, zabarwienia emocjonalnego, stylistyki wypowiedzi, oceny krytycznej.

4. Pisanie (1 godz. 15 min)
Test składa się z trzech zadań:

 • Pierwsze z nich ma charakter częściowo odtwórczy, należy napisać list prywatny o charakterze problemowym na podstawie artykułu i zadanej instrukcji. Zadanie polega na wyborze właściwej informacji z przedstawionego artykułu i przekazanie jej w formie rekomendacji.
 • Drugie zadanie polega na napisaniu listu o charakterze oficjalnym (faks, mail) na podstawie ogłoszenia lub wywiadu do przekazania uzyskanej informacji osobom zainteresowanym tą problematyką.
 • Trzecie zadanie – to wypowiedź pisemna w formie eseju (ok. 150-200 wyrazów) w oparciu o wcześniej postawione pytania – swoje przemyślenia na zadany temat.
5. Mówienie (ok. 45 min -60.) – rozmowa 1 kandydata z egzaminatorem z Rosji
Test składa się z 3 części:

 1. Cześć pierwsza (spontaniczne odpowiedzi bez przygotowania!):
  1. należy czterokrotnie wyrazić zgodę z opinią usłyszaną z nagrania telewizyjnego, przy czym ocenia się dobrze sformułowane odniesienie do podanego komunikatu, jak również zastosowanie konstrukcji synonimicznych, gdyż opinia zdającego musi być sformułowana innymi słowami (opinie są najczęściej na temat obejrzanego filmu, jedzenia w restauracji, mieszkania kolegi itd.)
  2. należy czterokrotnie wyrazić odmienna opinie od usłyszanej na ekranie, swój kategoryczny sprzeciw, również posługując się innymi bliskoznacznymi wyrazami
  3. reagowanie na różne krótkie sformułowania, stosując różne typy intonacji (zgodnie z poleceniami)
 2. Część druga:
  1. wygłoszenie monologu na temat związany z rozwiązaniem problemu o charakterze etyczno-moralnym na podstawie fragmentu z filmu
  2. opis obejrzanej sceny filmowej (zastosowanie odpowiedniej leksyki, ocena zachowania różnych osób w zaistniałej sytuacji)
  3. przeprowadzenie rozmowy urzędowej w celu rozwiązania konfliktu (zdający wciela się w rolę dyrektora i odbywa rozmowę ze swoim pracownikiem (rola egzaminatora) wg podanego schematu)
 3. Część trzecia:
  Dyskusja sterowana przez egzaminatora. Zdający wybiera tematykę (gospodarka, polityka, religia itp.), egzaminator stawia pytania, a zdający musi przez cały czas bronić swojego punktu widzenia, stosując argumentację i wyciągając wnioski.
Przebieg egzaminu podobnie jak przy poziomie TRKI-III.
Zapas leksykalny na tym poziomie wynosi 4000 słów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • Ile trzeba uzyskać punktów, aby zaliczyć egzamin?
  Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać minimum 66% punktów. Jeden z subtestów może być zdany mniej, niż na 66% (min. 60%). Kandydat przechodzi przez wszystkie etapy egzaminu bez względu na wynik którejkolwiek części egzaminu. W przypadku niezaliczenia jednego z subtestów kandydat może w ciągu dwóch lat ponownie przystąpić do zdawania, ale tylko tej części subtestu.
 • Jak często i gdzie przeprowadzane są sesje egzaminacyjne?
  Egzaminy przeprowadzane są w wyznaczonych terminach (dwa razy w roku) w Centrum Egzaminacyjnym TRKI (TORFL) przez egzaminatorów Uniwersytetu Warszawskiego (egzamin pisemny) oraz Petersburskiego (egzamin ustny).
  Szczegóły o najbliższym terminie znajdziesz tutaj: Egzamin na certyfikat TRKI

kurs języka rosyjskiego certyfikaty

Tak wygląda certyfikat RUDN, który mogą Państwo uzyskać po zdaniu egzaminu TRKI w Katiuszy.